Grace - Prayers
【宣告经文】
敬畏耶和华是智慧的开端,认识至圣者就是聪明。(箴言9:10)
不可自以为有智慧,要敬畏耶和华,远离恶事。(箴言3:7)

【宣告祷告】
亲爱的天父:
恳求祢将敬畏的灵放在________(念出孩子的名字)的里面,使他/她能得知你的权能,专心倚靠祢。主啊,求祢祝福他/她有智慧选择对的环境、对的朋友、对的时机、对的事情,不敢也不愿做神不喜欢的事,使他/她真知道“敬畏耶和华是智慧的开端”,“敬畏耶和华,远离恶事”。奉耶稣基督的名祷告,阿们!

[隐藏] [私人]

2017-03-22
Tags: 祷告
**慧大的隐藏日志**

[隐藏] [私人]

2017-03-17
Tags: 祷告
**慧大的隐藏日志**

[隐藏] [私人]

2017-03-04
Tags: 祷告
**慧大的隐藏日志**

[隐藏] [私人]

2017-02-01
Tags: 祷告
**慧大的隐藏日志**

[隐藏] [私人]

2017-02-01
Tags: 祷告
**慧大的隐藏日志**

[隐藏] [私人]

2017-02-01
Tags: 祷告
**慧大的隐藏日志**

[隐藏] [私人]

2016-09-16
Tags: 祷告
**慧大的隐藏日志**

[隐藏] [私人]

2016-09-07
Tags: 祷告
**慧大的隐藏日志**

[隐藏] [私人]

2016-09-06
Tags: 祷告
**慧大的隐藏日志**
Grace - Bible
Grace - Prayers
Grace - Devotional
Grace - Hymns

Life - Days
Life - Beauty
Life - Notes
Life - Photo
Life - Film&Music
Life - Recording
Life - Food
Life - Memo


Kids - Pregnancy
Kids - JiaShan
Kids - JiaYan
Kids - Two Sisters
Kids - Parenting
Kids - Reading
Kids - Audio
Kids - Video

Work - RAYCODE
Work - Others